บริการตรวจสอบและควบคุมภายใน

https://image.makewebeasy.net/mwetemplate/0/template0085/DefaultData/line.png

     บริการตรวจสอบและควบคุมภายใน เป็นบริการสำรวจสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานของกิจการของผู้ประกอบการเพื่อค้นหาความเสี่ยงที่มีอยู่ในกิจกรรมต่างๆ ในกิจการ โดยยึดหลักการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติของ COSO เพื่อให้ผู้

ประกอบการเกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1. ด้านการดำเนินงาน โดยมุ่งหมายให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า ด้วยการกำกับการใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่ผู้บริหารกำหนดไว้ และให้ปลอดจากการกระทำทุจริตของพนักงาน หรือผู้บริหารและหากมีความเสียหายเกิดขึ้นก็ช่วยให้ทราบถึงความเสียหายนั้นได้โดยเร็วที่สุด
  2.  ด้านการรายงานทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นรายงานที่ใช้ภายในหรือภายนอกองค์กร ต่างต้องมีความเชื่อถือได้และทันเวลา มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ตัดสินใจทางธุรกิจของนักบริหาร เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป
  3. ด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย การปฏิบัติงานหรือดำเนินธุรกิจให้สอดคล้อง หรือเป็นไปตามบทบัญญัติ ข้อกำหนดของกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือการดำเนินธุรกิจนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลเสียหายใดๆ จากการละเว้นการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบเหล่านั้น

โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน ดังนี้

  1. การสำรวจสภาพแวดล้อมในการควบคุมของกิจการ
  2. การประเมินความเสี่ยงของกิจการ
  3.  การควบคุมความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงของกิจการ
  4.  การทดสอบข้อมูลสารสนเทศน์และระบบการสื่อสารภายในองค์กร
  5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

     ดังนั้นแล้วผู้ประกอบการจึงสามารถเชื่อมั่น และมั่นใจในระบบงานบริการตรวจสอบและควบคุมภายในของเราได้ เนื่องจากภายในบริษัทมีผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในเรื่องการตรวจสอบและควบคุมภายในและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีทีมที่ปรึกษาเฉพาะด้านอีกหลายท่าน เพื่อตอบสนองต่อสภาวะการณ์ที่ผู้ประกอบการประสบอยู่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้ตอบรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน และก่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดกลับคือสู่ผู้ประกอบการ

     ในส่วนของค่าบริการในการให้บริการตรวจสอบและควบคุมภายใน ทางบริษัทมีนโยบายในการคิดค่าบริการจากการประเมินเนื้อหาของงาน ความซับซ้อนของธุรกิจ ประเภทธุรกิจ และระยะเวลาในการดำเนินงาน โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องการ ซึ่งค่าบริการในการตรวจสอบและควบคุมภายใน เริ่มต้นที่ กิจกรรมละ 10,000 บาท เท่านั้น!! (ค่าบริการข้างต้นเป็นค่าบริการมาตรฐานของบริษัท ซึ่งรวมการสำรวจสภาพแวดล้อมของกิจการ และการประเมินความเสี่ยงของกิจการในกิจกรรมไว้แล้ว)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้