สินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

Last updated: 30 ส.ค. 2565  |  4493 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียน
          สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) เป็นสินทรัพย์ที่กิจการมีไว้ใช้ในการหมุนเวียนของเงินทุนปกติ
โดยสินทรัพย์ใดจะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนั้นในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 การนำเสนองบการเงิน ได้กำหนด
ไว้ว่าสินทรัพย์จะจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1. คาดว่าจะได้รับประโยชน์หรือตั้งใจจะขายหรือใช้ภายในรอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกติ
ของกิจการ
2. ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องตันคือมีไว้เพื่อค้า
3. คาดว่าจะได้รับประโยชน์ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน
4. เป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งไม่มีข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนหรือการใช้ชำระ
หนี้สินภายในระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน
สินทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นให้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน


        คำว่า "รอบระยะเวลาการดำเนินงานของกิจการ" นั้นได้หมายความถึงระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ได้
สินทรัพย์มาเพื่อใช้ในการดำเนินงานจนกระทั่งได้รับเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด โดยถ้าไม่สามารถระบุ
รอบระยะเวลาการดำเนินงานได้ชัดเจนให้ใช้ระยะเวลา 12 เดือน


       จากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน แบบที่ 2 ของบริษัทจำกัด แสดงรายการสินทรัพย์หมุนเวียนไว้ดังนี้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and Cash Equivalents)
- เงินลงทุนชั่วคราว (Temporary Investments / Short Term Investment)
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (Trade and other Receivables)
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (Short-Term Loans)
- สินค้าคงเหลือ (Inventories)
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (Other Current Assets) เช่น วัสดุสำนักงาน (Ofice Supplios)
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense) รายได้ด้างรับ (Revenue Receivable)
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (Non - Current Assets Classifed as Held for Sale)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
       สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non - Current Assets) นั้นจะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
การจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้คือ 1. สินทรัพย์
ที่มีตัวตน (Tangible Assets) โดยสินทรัพย์ที่มีตัวตนเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ มีรูปร่างเห็นได้และ 2.
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) โดยสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ไม่มีรูปร่าง
       จากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง ทำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน แบบที่ 2 บริษัทจำกัด กำหนดรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนไว้ดังนี้
- เงินลงทุนเผื่อขาย (Available for Sale Investments)
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม (Investments in Associates)
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย (Investments in Subsidiaies)
- เงินลงทุนในการร่วมค้า (Investment in Joint Ventures)
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น (Other Long-Term Investments)
- เงินให้กู้ยืมระยะยาว (Long-Term Loans)
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Property)
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (Property, Plant and Equipment)
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets)
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (Other Non- Current Assets)


ที่มา : หนังสือหลักการบัญชีขั้นต้น รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอำพล

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้