คำศัพท์บัญชีที่ต้องรู้

Last updated: 13 ธ.ค. 2565  |  121 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คำศัพท์บัญชีที่ต้องรู้

คำศัพท์บัญชีที่ต้องรู้

สินทรัพย์ (Assets)
หนี้สิน (Liabilities)
ส่วนของเจ้าของ (Equity)
รายได้ (Income)
ค่าใช้จ่าย (Expenses)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and Cash Equivalents)
เงินลงทุนชั่วคราว (Temporary Investments)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (Trade and other Receivables)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (Short-Term Loans)
สินค้าคงเหลือ (Inventories)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (Other Current Assets)
วัสดุสำนักงาน (Office Supplies)
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense)
รายได้ค้างรับ (Revenue Receivable)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (Non - Current Assets Classified as Held for Sale)
เงินลงทุนเผื่อขาย (Available for Sale Investments)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (Investments in Associates)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (Investments in Subsidiaries)
เงินลงทุนในการร่วมค้า (Investment in Joint Ventures)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (Other Long-term Investments)
เงินให้กู้ยืมระยะยาว (Long-Term Loans)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Property)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (Property, Plant and Equipment)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (Other Non- Current Assets)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (Bank Overdraits and Short-Term Borrowings from Financial Institutions)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (Trade and Other Payables)
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (Current Portion of Long-Term Liabilities)
เงินกู้ยืมระยะสั้น (Short-Term Borrowings)
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย (Current Income Tax Payable)
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (Short-Term Provisions)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (Other Current Liabilities)
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (Liabilities included with Asset Classified as Held for Sale)
ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ (Cost of the Sales of Goods and the Rendering of Services)
ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses)
เงินเดือนพนักงานขาย (Sales Salaries Expense)
ค่าขนส่งออก (Transportation Out / Freight - out)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expenses)
ค่าเช่าสำนักงาน (Rent Expense - Office)
ค่าประกันภัยสำนักงาน (Insurance Expense - Office)
ค่าสาธารณูปโภค (Utilities Expense)
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expenses)

 ที่มา : หนังสือหลักการบัญชีขั้นต้น พิมพ์ครั้งที่ 6
           รศ.ดร. ศศิวิมล มีอำพล

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้