คำสั่งสรรพากร เรื่องมอบหมายให้สั่งและดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มและ ภาษีธุรกิจเฉพาะบางกรณี

Last updated: 16 ก.ย. 2564  |  291 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คำสั่งสรรพากร เรื่องมอบหมายให้สั่งและดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มและ ภาษีธุรกิจเฉพาะบางกรณี

จากคำสั่งสรรพากร เรื่องมอบหมายให้สั่งและดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มและ ภาษีธุรกิจเฉพาะบางกรณี

ข้อ 1 มอบหมายให้สรรพากรพื้นที่ สําหรับเขตท้องที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นั้น ผู้อํานวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ สําหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ตามที่กรมสรรพากร กําหนด และผู้อํานวยการกองตรวจสอบภาษีกลาง สําหรับเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร สั่งงดเบี้ยปรับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 89 (2) มาตรา 89 (3) มาตรา 89 (4) และ มาตรา 91/21 (6) แห่งประมวลรัษฎากร สําหรับเดือนภาษีสิงหาคม 2564 ถึงเดือนภาษี พฤศจิกายน 2564 โดยไม่จํากัดจํานวนเบี้ยปรับ
การงดเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่ง เฉพาะกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 มาตรา 83 และมาตรา 83/4 แห่งประมวลรัษฎากร หรือ กรณีผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/8 และมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีได้ยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีพร้อมทั้งเงินเพิ่มตามแบบแสดงรายการ ทั้งจํานวนให้ครบถ้วนในแต่ละคราวภายในกําหนดเวลาสามเดือนนับแต่วันพ้นกําหนดเวลา การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือกําหนดเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรืออธิบดี กรมสรรพากรขยายหรือเลื่อนออกไป แล้วแต่กรณี

ข้อ 2 มอบหมายให้เจ้าพนักงานประเมินสั่งลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 89 (2) มาตรา 89 (3) มาตรา 89 (4) และมาตรา 91/21 (6) แห่งประมวลรัษฎากร สําหรับเดือนภาษีสิงหาคม 2564 ถึงเดือนภาษีพฤศจิกายน 2564 โดยให้เสียเบี้ยปรับในอัตรา ร้อยละ 2 ของเบี้ยปรับตามกฎหมาย
การลดเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่ง เฉพาะกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสีย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 มาตรา 83 และมาตรา 83/4 แห่งประมวลรัษฎากร หรือกรณี ผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/8 และมาตรา 91/10 แห่ง ประมวลรัษฎากร ที่ได้ดําเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขทั้ง 2 กรณี ดังนี้
(1) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีธุรกิจเฉพาะ แล้วแต่กรณี และชําระภาษีไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจํานวนเงินภาษีที่ต้อง ชําระตามแบบแสดงรายการทั้งจํานวนในแต่ละคราวภายในกําหนดเวลาสามเดือนนับแต่ วันพ้นกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือกําหนดเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
หรืออธิบดีกรมสรรพากรขยายหรือเลื่อนออกไป แล้วแต่กรณี
(2) ชําระภาษีอากรค้างส่วนที่เหลือนั้นให้ครบถ้วนภายในกําหนดเวลา
สามเดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการตาม (1) แล้วแต่กรณี

ข้อ 3 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สรรพากรพื้นที่ หรือ https://www.rd.go.th/.../user_upload/kormor/newlaw/tp337.pdf
หรือติดต่อมายัง บริษัท นคร แอคเค้าน์ติ้ง ซัพพอร์ท จำกัด ซึ่งพร้อมให้บริการ...
 จดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 รับทำบัญชี บันทึกบัญชี วางระบบบัญชี
 ตรวจสอบบัญชี
 ตรวจสอบภายใน
 วางระบบองค์กร เช่น วงจรรายรับ รายจ่าย เอกสาร บุคคลากร เป็นต้น
 วางแผนและบริหารภาษีอากร
 จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด และ...
 ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และจัดหาแหล่งเงินทุน
 ให้บริการด้วยความชำนาญ ในราคาที่คุณพอใจ 
ซึ่งประเภทของธุรกิจที่รับให้บริการ ได้แก่ ธุรกิจค้าขายออนไลน์ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจให้บริการ นำเข้า-ส่งออกสินค้า ผลิตหรืออุตสาหกรรม ซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิง และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น
โดยผู้ดำเนินการและทีมงานที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในสายงานบัญชีและงานตรวจสอบ ด้วยอัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 1,000.- (พิจารณาอัตราค่าบริการจากปริมาณของเอกสาร และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยไม่พิจารณาจากรายได้ของกิจการเป็นหลัก) และยังมีบริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี สอบบัญชี และภาษีอากร (((((ฟรี))))) 24 ชั่วโมง
ติดต่อมาได้เลยที่...
FACEBOOK : NAS289Official 
 โทร 088-561-3824, 082-696-2896

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้