อากรแสตมป์

Last updated: 2 ธ.ค. 2562  |  4409 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อากรแสตมป์

อากรแสตมป์

          อากรแสตมป์ คือ ภาษีประเภทหนึ่งตาม ประมวลรัษฎากร ซึ่งจัดเก็บในรูปแบบของดวงแสตมป์ที่สำหรับปิดเอกสารราชการและหนังสือสัญญาต่าง ๆ โดยมีกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บ

          อากรแสตมป์และแสตมป์ไปรษณีย์ อาจจะมีรูปร่างคล้ายกันแต่ลักษณะการใช้งานจะไม่เหมือนกัน และไม่สามารถใช้งานแทนกันได้

ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์

          คำว่า “ตราสาร” ตามประมวลรัษฎากรหมายความว่า เอกสารที่ต้องเสียอากรตามหมวดอากรแสตมป์ ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ โดยมีตราสารที่กฎหมายบังคับอยู่ 28 รายการ มีดังนี้

     1. เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือแพ ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาทแห่งค่าเช่า หรือเงินกินเปล่า หรือทั้ง2อย่างรวมกัน

- ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ให้เช่า
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้เช่า
ข้อยกเว้น การเช่าทรัพย์สินที่ใช้ในการทำนา ไร่ สวน

     2. โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ พันธบัตรและใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัท สมาคม คณะบุคคล หรือองค์กรใดๆ เป็นผู้ออก ให้คิดตามราคาหุ้นที่ชำระแล้วหรือตามราคาในตราสาร แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท

- ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้โอน
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับโอน

ข้อยกเว้น
     - การโอนพันธบัตรของรัฐบาลไทย

     - การโอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ และใบรับรองหนี้ ซึ่งสหกรณ์ หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ออก

     3. เช่าซื้อทรัพย์สิน ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาทแห่งราคาทั้งหมด

- ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ให้เช่า
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้เช่า

ข้อยกเว้น การเช่าซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการทำนา ไร่ สวน

     4. จ้างทำของ ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาทแห่งสินจ้างที่กำหนดไว้

- ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับจ้าง
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับจ้าง

ข้อยกเว้น การเช่าซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการทำนา ไร่ สวน

     5. กู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาทแห่งยอดเงินให้กู้ยืม หรือตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชี โดยมีจำนวนเงินสูงสุดที่ต้องเสียอยู่ที่ 10,000 บาท

- ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ให้กู้
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้กู้

ข้อยกเว้น การกู้ยืมเงินซึ่งสมาชิกกู้ยืมเงินจากสหกรณ์, สหกรณ์กู้ยืม หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

     6. กรมธรรม์ประกันภัย โดยแยกเป็น

1. กรมธรรม์ประกันวินาศภัย ทุกจำนวนเงิน 250 บาท หรือเศษของ 250 บาทแห่งเบี้ยประกันภัย
     - ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท

     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับประกันภัย
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับประกันภัย

2. กรมธรรม์ประกันชีวิต ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาทแห่งจำนวนเงินที่เอาประกันภัย ซึ่งเป็นเงินค่าอากรแสตมป์ไม่เกิน 20 บาท
     - ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับประกันภัย
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับประกันภัย

3. กรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาทแห่งจำนวนเงินที่เอาประกันภัย
     - ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับประกันภัย
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับประกันภัย

4. กรมธรรม์เงินปี ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาทแห่งต้นทุนเงินปีนั้น ถ้าไม่มีต้นทุนเงินปีให้คิดทุก 2,000 บาทหรือเศษของ 2,000 บาทแห่ง 33 1/3เท่าของรายได้ประจำปี
     - ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับประกันภัย
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับประกันภัย

5. กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยนำไปให้ผู้อื่นประกันอีกต่อหนึ่ง
     - ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับประกันภัย
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับประกันภัย

6. บันทึกการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเดิม
     - ค่าอากรแสตมป์ ครึ่งหนึ่งของอัตราเดิม
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับประกันภัย
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับประกันภัย

ข้อยกเว้น
     - การประกันภัยสัตว์พาหนะ ซึ่งใช้ในการเกษตรกรรม
     - บันทึกการประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยชั่วคราว ซึ่งจะมีการออกตัวจริงต่อมา

     7. ใบมอบอำนาจ แบ่งเป็น

1. มอบอำนาจให้บุคคลเดียว หรือหลายคน กระทำการครั้งเดียว
     - ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้มอบอำนาจ
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับมอบอำนาจ

2. มอบอำนาจให้บุคคลเดียว หรือหลายคน ร่วมกันกระทำการมากกว่าครั้งเดียว
     - ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้มอบอำนาจ
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับมอบอำนาจ

3. มอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลายคนกระทำแยกกันได้ ให้คิดเป็นรายตัวบุคคล
     - ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้มอบอำนาจ
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับมอบอำนาจ

ข้อยกเว้น
     - ใบแต่งตั้งทนาย และใบมอบอำนาจให้ทนายความเพื่อเป็นตัวแทนดำเนินคดีในศาล
     - ใบมอบอำนาจให้โอน หรือให้กระทำการใดๆที่เกี่ยวกับสัตว์พาหนะ
     - ใบมอบอำนาจให้รับเงิน หรือสิ่งของตอบแทน
     - ใบมอบอำนาจซึ่งสหกรณ์เป็นผู้มอบ และใบมอบอำนาจตั้งสหกรณ์เป็นตัวแทนจัดการให้ สหกรณ์ได้รับสิทธิในอสังหาริมทรัพย์

     8. ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติประชุมของบริษัท แบ่งเป็น

1. มอบฉันทะสำหรับการประชุมครั้งเดียว
     - ค่าอากรแสตมป์ 20 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้มอบฉันทะ
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้มอบฉันทะ

2. มอบฉันทะสำหรับการประชุมมากกว่าครั้งเดียว
     - ค่าอากรแสตมป์ 100 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้มอบฉันทะ
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้มอบฉันทะ

     9. ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารทำนองเดียวกัน แบ่งเป็น

1. ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารทำนองเดียวกันที่ใช้อย่างตั๋วแลกเงิน ฉบับละ
     - ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้สั่งจ่าย
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้สั่งจ่าย

2. ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารทำนองเดียวกันที่ใช้อย่างตั๋วสัญญาใช้เงิน ฉบับละ
     - ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ออกตั๋ว
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ออกตั๋ว

     10. บิลออฟเลดิง

- ค่าอากรแสตมป์ 2 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้กระทำตราสาร
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้กระทำตราสาร

     11. ตราสารทางธุรกิจ แยกเป็น

1. ใบหุ้น หรือใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคม คณะบุคคล หรือองค์การใดๆ
     - ค่าอากรแสตมป์ 5 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ทรงตราสาร
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ทรงตราสาร

2. พันธบัตรของรัฐบาลใดๆ ที่ขายในประเทศไทย
     - ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ทรงตราสาร
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ทรงตราสาร

ข้อยกเว้น ตราสารของสหกรณ์

     12. เช็ค หรือหนังสือคำสั่งใดๆ ซึ่งใช้แทนเช็ค

- ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้สั่งจ่าย
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้สั่งจ่าย

     13. ใบรับฝากเงินประเภทประจำของธนาคารโดยมีดอกเบี้ย

- ค่าอากรแสตมป์ 5 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับฝาก
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับฝาก

     14. เลตเตอร์ออฟเครดิต แยกตามสถานที่ออกเป็น

1. ออกในประเทศไทย ซึ่งแยกตามจำนวนเงินเป็น
     1.เงินต่ำกว่า 10,000 บาท
          - ค่าอากรแสตมป์ 20 บาท
          - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ออกตราสาร

          - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ออกตราสาร
     2. เงินตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
          - ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
          - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ออกตราสาร
          - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ออกตราสาร

2. ออกในต่างประเทศ และให้ชำระเงินในประเทศไทย คราวละ
     - ค่าอากรแสตมป์ 20 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ทรงตราสารคนแรกในประเทศไทย
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ทรงตราสารคนแรกในประเทศไทย

     15. เช็คเดินทาง

1. ออกในประเทศไทย ฉบับละ
     - ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ออกเช็ค
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ออกเช็ค

2. ออกในต่างประเทศ แต่ให้ชำระในประเทศไทย ฉบับละ
     - ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ทรงคนแรกในประเทศไทย
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ทรงคนแรกในประเทศไทย

     16. ใบรับของ ซึ่งออกให้จากกิจการรับขนส่งสินค้า

- ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ออกใบรับ
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ออกใบรับ

     17. ค้ำประกัน แยกตามจำนวนเงินเป็น

1. สำหรับกรณีที่ไม่จำกัดจำนวนเงินไว้
     - ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ค้ำประกัน
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ค้ำประกัน

2. สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 1,000 บาท
     - ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ค้ำประกัน
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ค้ำประกัน

3. สำหรับจำนวนเงินที่เกิน 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
     - ค่าอากรแสตมป์ 5 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ค้ำประกัน
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ค้ำประกัน

4. สำหรับจำนวนเงินเกิน 10,000 บาท ขึ้นไป
     - ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ค้ำประกัน
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ค้ำประกัน

ข้อยกเว้น
     - ค้ำประกันหนี้จากการที่รัฐบาลให้ราษฎรกู้ยืมเพื่อการบริโภค หรือการเกษตรกรรม
     - ค้ำประกันหนี้จากสหกรณ์ ที่ให้สมาชิกกู้ยืม

     18. จำนำ แยกตามจำนวนหนี้เป็น

1. จำนวนหนี้ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท
     - ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับจำนำ
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับจำนำ

2. ไม่จำกัดจำนวนหนี้ไว้
     - ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับจำนำ
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับจำนำ

ข้อยกเว้น

     - ตั๋วจำนำของโรงจำนำที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
     - จำนำอันเกี่ยวกับการกู้ยืม ซึ่งได้ปิดแสตมป์ครบตามข้อ 5 แล้ว

     19. ใบรับของคลังสินค้า

- ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ นายคลังสินค้า
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ นายคลังสินค้า

     20. คำสั่งให้ส่งมอบของ

- ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ออกคำสั่ง
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ออกคำสั่ง

     21. ตัวแทน แยกเป็น

1. มอบอำนาจเฉพาะการ
     - ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ตัวการ
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ตัวการ

2. มอบอำนาจทั่วไป
     - ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ตัวการ
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ตัวการ

ข้อยกเว้น การตั้งตัวแทนจากสหกรณ์

     22. คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ แยกตามจำนวนเงินเป็น

1. ในกรณีพิพาทกันด้วยจำนวนเงิน หรือราคาทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท
     - ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ อนุญาโตตุลาการ
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ อนุญาโตตุลาการ

2. ในกรณีซึ่งไม่ระบุจำนวนเงิน
     - ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ อนุญาโตตุลาการ
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ อนุญาโตตุลาการ

     23. คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร แยกเป็น

1. ต้นฉบับเสียอากรไม่เกิน 5 บาท
     - ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ
          - ถ้าไม่มีคู่สัญญา ให้ผู้ที่เสียอากรสำหรับต้นฉบับ
          - ถ้ามีคู่สัญญา ให้เป็นคู่สัญญา
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ที่ขีดฆ่าต้นฉบับ

2. ต้นฉบับเสียอากรเกิน 5 บาท
     - ค่าอากรแสตมป์ 5 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ
          - ถ้าไม่มีคู่สัญญา ให้ผู้ที่เสียอากรสำหรับต้นฉบับ
          - ถ้ามีคู่สัญญา ให้เป็นคู่สัญญา
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ที่ขีดฆ่าต้นฉบับ

ข้อยกเว้น ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นสหกรณ์

     24. หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจำกัด ที่ส่งต่อนายทะเบียน

- ค่าอากรแสตมป์ 200 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้เริ่มก่อการ
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้เริ่มก่อการ

     25. ข้อบังคับของบริษัทจำกัด ที่ส่งต่อนายทะเบียน

- ค่าอากรแสตมป์ 200 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ กรรมการ
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ กรรมการ

     26. ข้อบังคับใหม่ หรือสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลง ที่ส่งต่อนายทะเบียน

- ค่าอากรแสตมป์ 50 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ กรรมการ
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ กรรมการ

     27. หนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วน แยกเป็น

1. หนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
     - ค่าอากรแสตมป์ 100 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้เป็นหุ้นส่วน
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้เป็นหุ้นส่วน

2. หนังสือสัญญาที่แก้ไขสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
     - ค่าอากรแสตมป์ 50 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้เป็นหุ้นส่วน
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้เป็นหุ้นส่วน

     28. ใบรับ เฉพาะตามที่ระบุต่อไปนี้

1. ใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล
2. ใบรับสำหรับการโอน หรือก่อตั้งสิทธิใดๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย
3. ใบรับสำหรับการขาย ขายฝาก ให้เช่าซื้อ หรือโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ ทั้งนี้เฉพาะยานพาหนะที่ต้องมีการจดทะเบียน
     - ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
     - ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ออกใบรับ
     - ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ออกใบรับ

ข้อยกเว้น ใบรับสำหรับรายรับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ


Cr.กรมสรรพากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้