สรุปแบบส่งนำส่งภาษี และกำหนดเวลายื่นแบบฯ

Last updated: 9 ธ.ค. 2562  |  2574 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สรุปแบบส่งนำส่งภาษี และกำหนดเวลายื่นแบบฯ

สรุปแบบส่งนำส่งภาษี และกำหนดเวลายื่นแบบฯ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภ.ง.ด.90

ม.ค. - มี.ค. ของปีถัดไป (ประจำปี)
     สำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินตาม ม.40(2)-(8) หรือมีเงินได้ตาม ม.40(2)-(8)

ภ.ง.ด.91

ม.ค. - มี.ค. ของปีถัดไป (ประจำปี)
     สำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินตาม ม.40(1)

ภ.ง.ด.92

ม.ค. - มี.ค. ของปีถัดไป (ประจำปี)
     สำหรับผู้จ่ายเงินได้ที่ต้องการจะยื่นแบบสำหรับเงินได้จากการจ่ายค่าแรงงานตาม ม.40(1) ให้แก่พนักงานด้วยสื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

ภ.ง.ด.93

ภายในเดือน ธ.ค. ของปีที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน
     สำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินที่มีความจำเป็นต้องยื่นแบบเสียภาษีก่อนกำหนดเวลายื่นแบบเสียภาษีเงินได้ประจำปีภาษี

ภ.ง.ด.94

ก.ค. - ก.ย. ของปีที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน (ครึ่งปี)
     ใช้เสียภาษีเงินได้ครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) - (8) แห่งประมวลรัษฎากรที่ได้รับเงินได้พึงประเมินตั้งแต่เดือน ม.ค. - มิ.ย. ของปีนั้น

ภ.ง.ด.95

 ม.ค. - มี.ค. ของปีถัดไป (ประจำปี)
     ใช้เสียภาษีเงินได้ประจำปีภาษีสำหรับคนต่างด้าวที่ได้รับค่าจ้างแรงงานจากสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคในรอบปีที่ผ่านมา

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภ.ง.ด.50

ภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
     ใช้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี

ภ.ง.ด.51

ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันแรกของระยะเวลาบัญชี
     ใช้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี จากการประมาณการกำไรสุทธิ หรือ จากกำไรสุทธิ กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุน บริษัท หลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์

ภ.ง.ด.52

ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
     ใช้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ประกอบการขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ รวมทั้งไทย โดยเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ เฉพาะการขนส่งออกจากประเทศไทย

ภ.ง.ด.55

ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
     ใช้กับมูลนิธิหรือสมาคมที่เป็นนิติบุคคลซึ่งรายได้โดยเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภ.พ.30

ตั้งแต่วันที่ 1-15 ของเดือนถัดไปทุกเดือน ไม่ว่าเดือนภาษีนั้นมีรายรับหรือไม่
     ใช้สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเสียภาษีที่ตำนวฯจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี

ภ.พ.30.2

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนภาษีที่มีการปรับปรุงภาษีซื้อ
     เป็นกรณียื่นแบบฯ ปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของรายได้

ภ.พ.30.3

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนภาษีที่มีการปรับปรุงภาษีซื้อ
     เป็นกรณียื่นแบบปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของการใช้พื้นที่อาคาร

ภ.พ.36

ตั้งแต่วันที่ 1-7 ของเดือนถัดไป นับแต่วันสิ้นเดือนที่มีการจ่ายเงินได้
     - ใช้กับผู้จ่ายเงินค่าสินค้า/ค่าบริการ อยู่ต่างประเทศ
     - มีเงินได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับโอนสิทธิ
     - ใช้กับผู้รับโอนสินค้าหรือผุ้รับโอนสิทธิในบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ยื่นรายการและนำส่งภาษีภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่จ่ายเงินได้

ภ.ง.ด.1

ใช้สำหรับแจ้งหนักงานที่มีรายได้ถึงฐานที่ต้องเสียภาษีแล้วเท่านั้น เงินได้ตาม ม.40(1)-(2)

ภ.ง.ด.2

ใช้สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากการจ่ายเงินได้ตาม ม.40(3)-(4)

ภ.ง.ด.3

 ใช้สหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากการจ่ายเงินได้ตาม ม.40(5)-(8)

ภ.ง.ด.53

ใช้สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตาม ม.69 ทวี และ ม.3 เตรส

ภ.ง.ด.54 ส่วน ก

ใช้สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ตาม ม.70

ยื่นแบบแสดงรายการ (สรุป)

ภ.ง.ด.1ก.

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที่จ่ายเงินได้ ใช้สรุปรายจ่ายเงินได้และหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ตาม ม.40(1)-(2)

ภ.ง.ด.2ก.

ภายในเดือนมกราคมของปีถัดจากปีที่จ่ายเงินได้ ใช้สรุปรายจ่ายเงินได้และหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ ม.40(3)-(4)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภ.ธ.40

ตั้งแต่วันที่ 1-15 ของเดือนถัดไปทุก ๆ เดือนไม่ว่าเดือนภาษีนั้นจะมีรายรับหรือไม่ก็ตาม
     - ใช้กับผู้ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยเสียภาษีจากฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
     - ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหากำไรให้เสียภาษี ขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่กรมที่ดิน โดยไม่ต้องยื่นแบบ ภ.ธ.40 ที่กรมสรรพากรอีก


Cr.เพจผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้