เตือน !! ค้าขายออนไลน์ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

Last updated: 14 ธ.ค. 2562  |  1726 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เตือน !! ค้าขายออนไลน์ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

เตือน !! ค้าขายออนไลน์
ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

     มีคำถามมากมายว่าการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  หรือจดทะเบียนร้านค้าออนไลน์ ต้องทำยังไง? จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เสียภาษีไหม? เครื่องหมาย DBD Registered คืออะไร? ขอเครื่องหมาย DBD Registered ยังไง? และ DBD Registered กับ DBD Verified ต่างกันไหม วันนี้น้องพิมเพลินมาไขข้อสงสัยต่างๆ พร้อมบอกวิธีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ไปยื่นเอกสารที่ไหน รวมถึงวิธีขอเครื่องหมาย DBD Registered ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย!

ใครบ้างที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์?

1. การซื้อขายสินค้า/บริการ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
2. ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)
3. ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (WebHosting)
4. ให้บริการเป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้า/บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Marketplace) เช่น Lazada Shopee  ฯลฯ

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์อย่างไร?

     1. สร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าในการซื้อสินค้า/บริการ  ความมีตัวตนของผู้ประกอบการ มีสถานที่ตั้งของสำนักงาน
     2. ผู้ประกอบการสามารถขอรับเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Registered จากกรม พัฒนาธุรกิจการค้า และเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ซึ่งได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

     3. ได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

1. เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
- แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ เรียกสั้นๆ ว่าแบบ ทพ. กรอกเฉพาะข้อ 1-8 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
- เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกว่าเอกสารแนบแบบ ทพ. ตัวอย่างการกรอกเอกสารแนบแบบ
- Print หน้าแรกของร้านค้าออนไลน์ สินค้า/บริการที่ประกอบการ และวิธีการสั่งซื้อสินค้า/บริการวิธีการชำระเงิน วิธีการส่งสินค้า
- วาดแผนที่ตั้งสถานประกอบการ

- กรณีมอบอำนาจ ให้แนบ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

2. เอกสารสำหรับนิติบุคคล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
- แบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์ กรอกเฉพาะข้อ 1-8 และ 12 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
- เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   ตัวอย่างการกรอกเอกสารแนบแบบ
- Print หน้าแรกของร้านค้าออนไลน์ สินค้า/บริการที่ประกอบการ และวิธีการสั่งซื้อสินค้า/บริการวิธีการชำระเงิน วิธีการส่งสินค้า
- วาดแผนที่ตั้งสถานประกอบการ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
- กรณีมอบอำนาจ ให้แนบ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

กรณีไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่ตั้งสำนักงาน ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม

- หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า
- สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสถานที่ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารสิทธิ์ที่แสดงว่าเป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ เข้ามาตั้งสาขาดำเนินกิจการในประเทศไทย ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม

- สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
- หนังสือแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการในประเทศไทย
- ใบอนุญาตทำงาน (กรณีผู้ดำเนินกิจการเป็นคนต่างด้าว)
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือหนังสือรับรองการใช้สิทธิ (ถ้ามี)

อัตราค่าธรรมเนียม

- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 50 บาท
- การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 20 บาท
- การจดทะเบียนยกเลิก 20 บาท

ไปจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ไหนบ้าง?

1. กรณีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ
     - ยื่นจดได้ที่สำนักงานเขตที่สำนักงานตั้งอยู่
     - ยื่นจดได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กทม.
2. กรณีสำนักงานตั้งอยู่ต่างจังหวัด
     - ยื่นจดได้ที่เทศบาลหรือองค์การบริการส่วนตำบล ที่สำนักงานตั้งอยู่

ผู้ยื่นทะเบียนฯ ได้รับใบทะเบียนพาณิชย์ทำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (แบบ พค. 0403)

(ตัวอย่างใบทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (แบบ พค.0403))

บทกำหนดโทษ

     ถ้าไม่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีความผิดปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับวันละ 100 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

เครื่องหมาย DBD Registered

          เครื่องหมาย DBD Registered คือ เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรับรองว่าผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคล ได้ยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงในการทำธุรกิจ พาณิช์อิเล็กทรอนิกส์

เงื่อนไขในการขอใช้เครื่องหมายรับรอง

     1. เป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ ร้านค้าใน e-Marketplace ร้านค้าใน Social Media Application เป็นต้น
     2. ผู้ประกอบธุรกิจที่จะใชเครื่องหมายรับรองต้องแสดงหลักฐานการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรองนิติบุคคล เอกสารการเป็นสมาชิกสมาคมการค้า หอการค้า เอกสารที่แสดง ว่าได้จัดทำร้านค้าออนไลน์แล้ว หรือชื่อทางออนไลน์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (URL) เป็นต้น
     3. เครื่องหมายรับรองมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่กรมอนุมัติให้ใช้
     4. จำหน่ายสินค้า/บริการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ช่องทางการขอเครื่องหมายรับรอง

     สามารถขอเครื่องหมาย DBD Registered ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.Trustmarkthai.com สามารถดูวิธีการขอเครื่องหมาย ได้ที่ คู่มือการขอเครื่องหมาย DBD Registered

 

เครื่องหมาย DBD Verified

     เครื่องหมาย DBD Verified คือ เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ออกให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประสงค์จะได้รับเครื่องหมาย DBD Verified โดยจดทะเบียนและมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และแสดงว่าเว็บไซต์นั้น ๆ มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce ของกรมฯ

การขอเครื่องหมายจำแนกตามประเภทธุรกิจ e-Commerce

(1) การซื้อขายระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C)
(2) การซื้อขายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B)
(3) ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ e-Commerce (e-Commerce Solution Providers)

- การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)
- การจดทะเบียนโดเมนแนม (Domain name)
- ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Market Place) ประกอบด้วย ผู้ให้บริการเว็บไซต์ สำเร็จรูป และผู้ให้บริการซื้อขายสินค้าหรือบริการ

จำแนกเครื่องหมาย DBD Verified 3 ระดับ คือ Silver, Gold และ Platinum ดังนี้

     
      จะออกให้แก้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยผ่าน คุณสมบัติ เช่น จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และได้รับเครื่องหมาย DBD Registered รวมทั้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   

     
     จะออกให้แก่ผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์ เฉพาะที่เป็น นิติบุคคล โดยผ่านคุณสมบัติ เช่น จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 1 ปี จัดส่งงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมทั้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ        

     
     จะออกให้แก่ผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์ เฉพาะที่เป็น นิติบุคคล โดยผ่านคุณสมบัติ เช่น จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 2 ปี จัดส่งงบการเงินติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีคุณสมบัติอื่น ได้แก่ ได้รับรางวัลประกวดเว็บไซต์พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ เป็นต้น

ช่องทางการขอเครื่องหมาย

     ผ่านระบบขอเครื่องหมายออนไลน์ เว็บไซต์ www.Trustmarkthai.com สามารถดูวิธีการขอเครื่องหมาย ได้ที่ คู่มือการขอเครื่องหมาย DBD Verified
Cr.กรมพัฒนาธุรกิจ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้