เอกสารจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด

Last updated: 28 มี.ค. 2565  |  874 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เอกสารจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด

ขั้นตอนการเลิกและการขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน
1. การเลิกห้างหุ้นส่วน แบ่งได้เป็น 3 กรณี คือ
1.1 เลิกโดยผลของกฎหมาย
(1) กรณีกำหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้น
(2) ตั้งห้างโดยกำหนดระยะเวลาไว้และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น
(3) ตั้งห้างเพื่อทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด และเมื่อทำกิจการนั้นเสร็จแล้ว
(4) หุ้นส่วนบอกเลิกเมื่อสิ้นรอบปีบัญชีและได้บอกเลิกก่อน 6 เดือน
(5) หุ้นส่วนตาย ล้มละลาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ
(6) ห้างหุ้นส่วนล้มละลาย
(7) เมื่อวัตถุประสงค์ของห้างกลายเป็นผิดกฎหมาย
(8) หุ้นส่วนเหลือเพียงคนเดียว
1.2 โดยความประสงค์ของผู้เป็นหุ้นส่วน
(1) ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนตกลงให้เลิกห้าง
(2) หุ้นส่วนฝ่าฝืนกฎหมายเรื่องค้าแข่งกับห้าง และหุ้นส่วนอื่นลงมติให้เลิก
1.3 เลิกโดยคำสั่งศาล เหตุร้องศาลให้สั่งเลิกมี3 กรณี คือ
(1) หุ้นส่วนจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงฝ่าฝืนข้อสัญญาตั้งห้างที่มีนัยสำคัญ
(2) กิจการห้างมีแต่ขาดทุน ไม่มีหวังฟื้นคืน
(3) มีเหตุที่เหลือวิสัยที่ห้างจะดำรงอยู่ได้

เมื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลเลิกกัน ห้างนั้นจะยังคงตั้งอยู่เพื่อ
การชำระบัญชี การเลิกห้างกรณีอื่นนอกจากล้มละลายต้องมีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี เพื่อดำเนินการจดทะเบียน
เลิกห้างและชำระบัญชีของห้างให้เสร็จสิ้นไป เช่น การรวบรวมทรัพย์สิน ชำระหนี้ ชดใช้เงินทดรองและค่าใช้จ่าย
ที่หุ้นส่วนผู้จัดการได้ออกไปในการดำเนินกิจการค้าแทนห้าง หากมีทรัพย์สินเหลือให้คืนทุนและเฉลี่ยเป็นกำไร
ในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้ว การฟ้อง
คดีเรียกหนี้สินที่ห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ชำระบัญชีเป็นหนี้อยู่นั้นจะต้องทำการฟ้องภายใน 2 ปีนับแต่วัน
เสร็จสิ้นการชำระบัญชี ผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน ได้แก่ หุ้นส่วนผู้จัดการตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก หุ้นส่วน
ผู้จัดการทุกคนต้องเข้าเป็นผู้ชำระบัญชีโดยผลของกฎหมาย ถ้าผู้ชำระบัญชีมีหลายคน
ผู้ชำระบัญชีทุกคนต้องกระทำการร่วมกัน เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่หรือศาลจะได้กำหนดอำนาจไว้เป็น
อย่างอื่นในเวลาตั้งผู้ชำระบัญชี
2. ยื่นขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนต่อนายทะเบียน
3. ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย
4. ส่งคำบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้(ถ้ามี)
ขั้นตอนตาม 2. - 4. ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกห้างหุ้นส่วนการขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน

ข้อมูลที่ต้องใช้
1. วันที่เลิกห้างหุ้นส่วน
2. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และอายุของผู้ชำระบัญชี
3. อำนาจผู้ชำระบัญชี
4. ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเลิก
1. แบบคำขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)
2. รายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.2)
3. สำเนาคำสั่งศาลให้เลิกห้างหุ้นส่วน (ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้เลิก)
4. สำเนาสัญญาของห้างหุ้นส่วนหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่ตกลงหรือให้ความยินยอมในการ
ตั้งผู้อื่นเป็นผู้ชำระบัญชีหรือตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการคนเดียวหรือหุ้นส่วนผู้จัดการบางคนเป็นผู้ชำระบัญชี และกำหนด
อำนาจผู้ชำระบัญชี (ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ชำระบัญชีมิใช่หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคนตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)
5. สำเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม)
6. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชีและสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป(ใช้เฉพาะ
กรณีสำนักงานของผู้ชำระบัญชีมิใช่ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)
7. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
8. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
9. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)


https://www.dbd.go.th/download/downloads/02_hs/intro_step_hs_dissolve.pdf

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้