การเช่าโกดังเก็บสินค้าจะต้องจดเพิ่มสาขาหรือไม่

Last updated: 2020-05-27  |  2197 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การเช่าโกดังเก็บสินค้าจะต้องจดเพิ่มสาขาหรือไม่

การโกดังเก็บสินค้าจะต้องจดเพิ่มสาขาหรือไม่ ?

คำว่า “สถานประกอบการ” ตามประมวลรัษฏากร 
ตามมาตรา 77/1 (20) แห่งประมวลรัษฏากร

          “สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานที่ซึ่งผู้ที่ประกอบการ ใช้ประกอบกิจการเป็นประจำ และให้หมายความรวมถึง สถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำด้วย
          ในกรณีผู้ประกอบการไม่มีสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการนั้นเป็นสถานประกอบ ถ้าผู้ประกอบการมีที่อยู่อาศัยหลายแห่งให้ผู้ประกอบการเลือกเอาที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งเป็นสถานประกอบการ
การปิดสถานประกอบการบางแห่ง (ตามมาตรา 85/7 แห่งประมวลรัษฏากร)

 - ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ภายใน 15 วันนับจากวันเปิดสถานประกอบการ
- ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ปิดสถานประกอบการ คืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการนั้น ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้พร้อมกับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

Powered by MakeWebEasy.com